Ogłoszenie nr 2021-19720-51791

by Kamil Bemowski

Opis

W ramach realizacji projektu pt. Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo – etap III w ramach działania 5.2 Aktywizacja zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego województwa pomorskiego prowadzi nabór oferentów na stanowiska: psychologa oraz coacha. Kod klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 85121270-6 – usługi psychiatryczne lub psychologiczne, oraz 80570000-0 – usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego.

Pełna treść zapytania:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/51791