Ogłoszenie nr 2021-19720-54724

by Kamil Bemowski

W ramach realizacji projektu pt. Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo – etap III w ramach działania 5.2 Aktywizacja zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego województwa pomorskiego prowadzi nabór oferentów na stanowisko: pośrednik pracy. Kod klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 79611000-0 – usługi poszukiwania pracy,

Pełna treść zapytania:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/54724