Ogłoszenie nr 2021-19720-77659

by Kamil Bemowski

W ramach realizacji projektu pt. Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo – etap III w ramach działania 5.2 Aktywizacja zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego województwa pomorskiego prowadzi nabór oferentów na: przeprowadzenie szkolenia zawodowego. Kod klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe

Pełna treść zapytania:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/77659