by admin

Akademia Niepodległych

Informacja o projekcie

Projekt zakłada organizację konkursu na poziomie powiatowym dla szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego, którego przedmiotem jest przygotowanie prezentacji multimedialnej „Pomorskie drogi do Niepodległej”. Etap powiatowy zostanie przeprowadzony we wszystkich powiatach i miastach na prawach powiatu województwa pomorskiego (20), w oparciu o dokonany podział terytorialny (5 subregionów). Głównym celem konkursu multimedialnego jest rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich wśród młodzieży szkolnej z terenu województwa pomorskiego, rozwijanie edukacji obywatelskiej, w tym także poprzez współpracę z istniejącymi podmiotami i sieciami podmiotów działających w woj. pomorskim na polu społecznym i obywatelskim, pobudzanie aktywności wśród rad młodzieżowych a także budowanie tożsamości regionalnej i lokalnej.

Projekt zakłada dodatkowo przeprowadzenie cyklu warsztatów i prelekcji dla około 1000 uczniów szkół ogólnokształcących, branżowych i techników. Uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach historyczno – kulturowych poszerzających ich wiedzę i doświadczenie dotyczące dziedzictwa regionalnego oraz postaci historycznych związanych z walką o niepodległość naszej Ojczyzny oraz troską o wolność i rozwój Polski i Polaków. Przy realizacji zajęć uczestniczyć będą również przedstawiciele pomorskich środowisk kombatanckich, a jedną z nieodzownych form będą tzw. „Żywe lekcje historii”.

Rekrutacja

Rekrutacja do projektu jest ciągła i trwa od 1.05 r.2018 do 15.06.2018 r.

Każdy z 3 osobowego zespołu uczniów przesyła na adres mailowy: akademia.pomorskie@gmail.com  

– kartę zgłoszenia zawierającą swoje dane, nazwę zespołu oraz imię i nazwisko nauczyciela ( opiekuna) 

– zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

Następnie na adres mailowy należy przesłać prezentację multimedialną zgodną z regulaminem konkursu dostępnym na stronie https://www.cen.gda.pl/

 

Projekt dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego